1. Wachtwoord vergeten?
Zoeken
 

Gebruiksvoorwaarden website LEFTO


Welkom bij LEFTO. Door het bezoeken van LEFTO gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Ook indien u gebruik maakt van de diensten van LEFTO, accepteert u daarmee deze Gebruiksvoorwaarden website LEFTO. Gebruik maken van de diensten van LEFTO betekent dat u ofwel als leverancier producten aanbiedt, ofwel als afnemer producten bestelt bij een van de aanbieders op LEFTO. Voor de aanbieder van producten op LEFTO gelden tevens de op deze site geplaatste Algemene Voorwaarden LEFTO.


LEFTO is een platform

LEFTO is een platform waar de “leverancier” producten aanbiedt en de “afnemer” deze kan bestellen. De koop vindt plaats tussen leverancier en afnemer. LEFTO is hierbij geen partij.

Op de koopovereenkomst die middels deze website tot stand is gekomen, zijn de algemene voorwaarden van toepassing van de leverancier, voor zover deze op de website staan van deze leverancier en de website van LEFTO verwijst naar de website van de leverancier.


Aansprakelijkheid LEFTO

LEFTO voert geen controle uit op de kwaliteit of juistheid van de inhoud van de aanbiedingen en kan hier dus ook niet voor instaan. LEFTO aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie over de aanbiedingen van de “leverancier”, noch met betrekking tot de (kwaliteit) van de aanbieding zelf. U vrijwaart LEFTO (en al haar personeel) van alle aanspraken op schadevergoeding verband houdende met geschillen in welke zin dan ook tussen “leverancier” en “afnemer”.


Verwijzingen en aansprakelijkheid LEFTO

Deze site bevat verwijzingen naar websites en/of diensten van derden, d.m.v. een hyperlink , banner of button. LEFTO heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud en het beleid van deze websites. LEFTO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van die websites.


Werking site en aansprakelijkheid LEFTO

LEFTO biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. LEFTO aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen van en /of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van de juiste informatie aan de leverancier c.q. afnemer.

LEFTO garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. LEFTO sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.


Beperking aansprakelijkheid

Indien LEFTO ondanks bovenstaande bepalingen toch aansprakelijk is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die de leverancier aan ons heeft betaald voor het plaatsen van de aanbieding.


Intellectuele eigendom.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij LEFTO dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LEFTO.


Lefto online winkel

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- of zetfouten en gelden zolang de voorraad strekt. Alle aanbiedingsprijzen zijn vermeld exclusief eventuele wettelijke verplichte verwijderingsbijdragen. De prijzen zijn exclusief b.t.w. en statiegeld.


Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien een van de gebruiksvoorwaarden door de rechter nietig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. LEFTO kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijziging onmiddellijk van kracht wordt voor alle aanbiedingen en bestellingen die worden geplaatst nadat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website zijn geplaatst.